praca fizyczna

21 sierpnia 2017 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Ów zmiany stanowią dużą pomoc dla pracowników, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji związanej z niewypłacalnym pracodawcą. Jak często słyszymy od rodziny czy znajomych, że ktoś znalazł się właśnie w takiej sytuacji. Tym bardziej działa to na wyobraźnię, gdy uświadomimy sobie, że taki scenariusz może przytrafić się każdemu. Zwłaszcza w teraźniejszości, którą jesteśmy otoczeni, nie możemy być pewni wielu rzeczy, a już na pewno na wiele z tych rzeczy nie mamy wpływu. Krach finansowy zdarzał się na przestrzeni ostatnich lat w wielu branżach, różnych sektorów gospodarczych, dlatego ciężko przewidzieć czy i kiedy może mieć miejsce. Prężnie działający, wypłacalny na każdym kroku, gwarantujący poczucie bezpieczeństwa pracownikom czy kontrahentom, pracodawca, może w jednej chwili stanąć nad krawędzią przepaści. Jak się wtedy zachowa, w obliczu dramatycznej sytuacji, nie wiemy i nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego zmiany w prawie powinny wychodzić naprzeciw bezpieczeństwu pracowników, a również i pracodawców w pewnym sensie. Dlatego nowela z sierpnia 2017 roku idzie właśnie w tym kierunku. Oczywiście nie dotyka ona wszystkich sfer, o które ustawodawca powinien zadbać, ale jest kolejnym krokiem, który pomaga pracownikom w walce o chleb powszedni.

Zmiany w prawie wprowadzają dłuższe okresy referencyjne (odniesienia) między rozwiązaniem stosunku pracy, a datą niewypłacalności pracodawcy, z 9 do 12 miesięcy. Zmieni to sytuację osób, które do tej pory nie mieściły się w dotychczas przyjętych okresach referencyjnych, a co za tym idzie, nie były uprawnione do świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Należy pamiętać, że o świadczenia z funduszu mogą domagać się nie tylko pracownicy zatrudnieni, ale i byli pracownicy, uprawnieni do renty rodzinnej członkowie rodziny zmarłego pracownika, uprawnieni do renty rodzinnej członkowie rodziny zmarłego byłego pracownika, pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy. Art. 10 znowelizowanej ustawy dodał do kręgu podmiotów również: małżonek pracodawcy, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, itd. Wszystko to w ramach dostosowania przepisów krajowych do dyrektyw Unii Europejskiej. Ponadto nowe rozwiązania umożliwiają pracownikowi uzyskanie wypłaty należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Co, niekiedy, stanowi dużą sumą, niewypłaconą pracownikowi.

Dużą zaletą noweli jest uproszczenie procedury ubiegania się przez osobę uprawnioną o gwarantowane jej świadczenie. Nie będzie potrzeby, jak dotychczas przedkładania dokumentów potwierdzających konkretne uprawnienia pracownika, związane z pracą u pracodawcy. Niekiedy uzyskanie dokumentów było praktycznie niemożliwe, co zamykało drogę uprawnionego do świadczeń. W chwili obecnej owe dokumenty zostają zastąpione oświadczeniami. Wysokość zaliczki stanowić będzie kwotę niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych, nie wyższą jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wypłatę zaliczki.

Nowelizacja przewiduje także uporządkowanie - usprawnienie trybu wypłaty świadczeń przez wojewódzkie urzędy pracy, poprzez m.in. wprowadzenie w stosunku do tych samych pracowników danego pracodawcy, te same zaległe świadczenia pracownicze mające charakter jednorazowy, będą mogły być wypłacone tylko raz, a zaległe świadczenia okresowe za okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przy wypłacie świadczeń podstawę stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące w dniu złożenia wykazu lub wniosku o wypłatę świadczeń.

Co ważne w przypadku odmowy wypłaty świadczeń lub zaliczki przez marszałka województwa wnioskodawca będzie miał 30 dni na podjęcie środków prawnych przed sądem pracy. Termin ten będzie się liczył od daty doręczenia zawiadomienia o odmowie wypłaty.

Powyższe zmiany, znacząco wpływają na losy pracownika i to w sposób pozytywy dla jego sytuacji materialnej.

logo ftr

Skontaktuj się z nami

 

biuro@polecprawnika.pl