dozór elektroniczny

Gdy losy naszego życia, podejmowane decyzje i ich konsekwencje, negatywnie wpływają na naszą codzienność, na naszą rodzinę, pracę itp. to warto zastanowić się jak złagodzić owe konsekwencje naszych działań lub zaniechań.

 

Życie z wyrokiem, odbywanie kary pozbawienia wolności, nie zawsze musi łączyć się z przebywaniem w zakładzie karnym, z daleka od tego co znamy, w otoczeniu negatywnie wpływającym na nasze zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dlatego w pierwszej kolejności musimy zasięgnąć profesjonalną opinię na temat naszej sytuacji prawnej, by móc w odpowiedni sposób pokierować swoim położeniem, a nie musi ono być aż tak złe jak się nam wydaje.

 

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki recydywy specjalnej wielokrotnej;

2) jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;

3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę;

5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego, zwane dalej „warunkami technicznymi”.

 

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

 

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

 

Z odbywania kary w ramach systemu dozoru elektronicznego może również skazany, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku.

 

 

Warto wiedzieć:

 

Zgody osób wspólnie zamieszkujących ze skazanym udziela się pisemnie po uprzednim pouczeniu osób zainteresowanych o skutkach takiej zgody. Nie można wykluczyć sytuacji, że zgoda taka będzie udzielona ustnie do protokołu sporządzonego z posiedzenia sądu penitencjarnego. Cofnięcie zgody po wydaniu przez sąd penitencjarny postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne. Wobec tego do czasu wydania postanowienia zgoda może zostać skutecznie cofnięta. Zgoda wymagana jest wyłącznie od osób pełnoletnich. Pełnoletność oznacza ukończenie 18 roku życia, a w przypadku kobiety wyjątkowo, w przypadku zawarcia małżeństwa, 16 roku życia.

 

Udzieleniu zezwolenia nie mogą stać na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego, umożliwiające funkcjonowanie sytemu dozoru elektronicznego. Niewątpliwie chodzi tutaj nie o warunki mieszkaniowe skazanego w sensie socjalnym, lecz głównie o infrastrukturę techniczną umożliwiającą zainstalowanie urządzeń służących do prawidłowego funkcjonowania systemu (np. zasilanie w energię elektryczną, zasięg działania środków technicznych).

 

Opierając się o powyższe warto przemyśleć czy spełniamy powyższe warunki i możemy skorzystać z dobrodziejstwa omawianej instytucji. Niejednokrotnie pierwsza analiza naszej sytuacji prawnej jest niemiarodajna, a finalnie okazuje się lepsza niż przewidywaliśmy. Dlatego warto przeanalizować przesłanki zastosowania dozoru elektronicznego by wpasować je w całokształt naszej sprawy, a móż okaże, że to dla nas najlepsze rozwiązanie.

logo ftr

Skontaktuj się z nami

 

biuro@polecprawnika.pl