umowa najmu

Każda umowa zawierana przez nas w ciągu naszego życia powinna zostać przez nas przeczytana i zrozumiana.

 

Brzmi to jak „oczywista oczywistość”. Niestety praktyka pokazuje, że ludzie postępują zupełnie inaczej, niż wskazywałby na to zdrowy rozsądek. Jeśli umowa jest prosta i nieskomplikowana, każdy z nas, raczej sobie poradzi z jej przeczytanie i zrozumieniem sensu jej postanowień. Jeśli jednak tak by się nie stało. Nawet z najprostszą, na pierwszy rzut oka umową, powinniśmy, udać się do adwokata czy radcy prawnego. Czasem niektóre zapisy umowy, mogą mieć znaczenie z goła odmienne od tego, które znamy z potocznego języka.

 

Umowa najmu jest umową bardzo powszechną, którą bardzo dużo osób już w swoim życiu zawało lub też zawrze. Czy to w odniesieniu do miejsca swojego zamieszkania czy też np. wykonywania działalności gospodarczej.

 

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony.

 

 

Co powinno znaleźć się w umowie:


1. w umowie powinno być jasno i precyzyjnie wyjaśnione, kto jest wynajmującym a kto najemcą;

2. wynajmujący powinien potwierdzić, że ma prawo do dysponowania lokalem, a mieszkanie nie jest obciążone żadnymi długami czy ograniczeniami w użytkowaniu;

3. należy dokładnie określić okres wynajmu;

4. umowa powinna zawierać wysokość miesięcznej opłaty, a także określać, jakie rachunki będzie opłacać najemca oraz czy będzie robił to on bezpośrednio czy za pośrednictwem wynajmującego;

5. warto zrobić listę znajdujących się w mieszkaniu przedmiotów i opisać ich stan;

6. ważne jest też ustalenie, kto będzie pokrywał koszty drobnych prac remontowych;

7. zapomnieć nie można o jasno określonym okresie wypowiedzenia najmu, a także konsekwencjach wcześniejszego wypowiedzenia umowy;

8. w umowie powinna być określona osoba, której będziesz płacić należność za wynajem a także termin i sposób płatności;

9. często wynajmujący życzy sobie wpłacenia kaucji, umowa powinna określać jej wysokość i termin zwrotu;

10. o ile nie zostało to określone w umowie, wynajmujący nie ma prawa bez zgody najemcy podnosić opłat za wynajem mieszkania.

 

 

Warto pamiętać:

 

Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.

 

Szczególnie ważną kwestią jest zawarcie w umowie najmu nieruchomości zawieranej na czas określony, okresu wypowiedzenia dla obu stron umowy. Bardzo często zdarza się, iż w umowie są tylko warunki wypowiedzenia umowy przed jej zakończeniem, przewidziane dla wynajmującego. Jeśli najemca nie zadba o swoje prawa w umowie, nie będzie mógł, poza pewnymi wyjątkami, wypowiedzieć umowy. Konsekwencją będzie konieczność wywiązania się z umowy do końca okresu jej obowiązywania.

 

Dlatego jak już wspomniano porada prawna w zakresie praw i obowiązków stron jest bardzo ważna.

logo ftr

Skontaktuj się z nami

 

biuro@polecprawnika.pl