Regulamin świadczenia usług
Polityka prywatności
www.polecprawnika.pl

 

 

§1
Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.
2. Polityka prywatności – aktualna polityka prywatności portalu.
3. Sprzedawca – SilesianSEO sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Górnicza 12, nr KRS 0000630391, nr NIP 6423196551, nr REGON 365060166.
4. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta Usług dostępnych w Portalu;
5. Portal – strona internetowa (witryna) Sprzedawcy pod adresem www.polecprawnika.pl.
6. Usługa – przez usługę świadczoną przez Portal rozumie się: umieszczenie się na liście prawników Portalu w oparciu o stworzony profil Użytkownika, dodanie reklamy banerowej, dodanie ogłoszenia, dodanie artykułu sponsorowanego.
7. Profil – przydzielona danemu Użytkownikowi część Portalu, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu.
8. Lista prawników: lista prawników znajdująca się na Portalu, podzielona na zawody: Adwokat, Radca Prawny, Notariusz i Komornik.
9. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.

 

 

§2
Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
a) adres poczty elektronicznej: biuro@polecprawnika.pl,
b) adres poczty tradycyjnej: 44-206 Rybnik, ul. Górnicza 12.
Zmiana formy kontaktu nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://polecprawnika.pl/regulamin.
4. O zmianach Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się informować Użytkowników poprzez informację umieszczaną w Portalu.
5. Zawarcie umowy o świadczeniu usług następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu z poziomu Zamówienia.
6. Sprzedawca wskazuje w formularzu rejestracyjnym, które dane Użytkownika są niezbędne do rozpoczęcia świadczenia Usług. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
7. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje nierozpoczęciem świadczenia Usług. Sprzedawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub odmowy podania przez Klienta Danych Osobowych, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.

 

 

§3
Zasady korzystania z Portalu

 

1. Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych przez system teleinformatyczny stosowany przez Użytkownika:
a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz poczty elektronicznej,
b. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej.
c. włączenie w przeglądarce internetowej Javascript oraz zaakceptowanie i uruchomienie plików Cookies.
2. Korzystaniem z Portalu jest każda czynność Użytkownika prowadząca do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Portalu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i zasadami etykiety oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności oznacza to zobowiązanie do:
a. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy,
b. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa autorskie, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c. niedoprowadzania do obrotu danymi osobowymi innych Użytkowników,
d. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego technicznego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego niszczącego oprogramowania lub urządzeń tego rodzaju,
e. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
4. Użytkownik upoważniony jest do zamieszczania w Portalu wyłącznie treści stworzonych przez Użytkownika lub do których Użytkownik posiada uprawnienia umożliwiające ich opublikowanie w Portalu. Udostępnienie takich treści osobom trzecim wymaga wyraźnej zgody Sprzedawcy.
5. Za treści zamieszczone w Portalu za pośrednictwem Profilu na liście prawników odpowiada wyłącznie Użytkownik. Użytkownik korzysta z danych, informacji i oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi Portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych za pośrednictwem Profili Użytkowników oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności. W szczególności, Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność, kompletność ani zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej treści zamieszczonych w Portalu.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku dodania do listy prawników Portalu konkretnego użytkownika bez jego zgody czy wiedzy.
8. Zamieszczając oraz przekazując do zamieszczenia treści w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na ich udostępnienie w Portalu.
9. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia zgodności zamieszczanych w Portalu treści ze stanem faktycznym, przepisami prawa, prawami osób trzecich oraz wymogami etyki zawodowej. Użytkownik oświadcza również, że posiada wszelkie prawa autorskie do zdjęć, które zamieszcza na portalu za pośrednictwem skorzystania z Usługi Serwisu.
10. Niedozwolone jest używanie przez Użytkownika Portalu w sposób, który mógłby:
a. zakłócać działanie lub w inny sposób uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z Portalu;
b. prowadzić do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji źródłowych, pobranych z Portalu;
c. promować, reklamować lub informować o usługach innych niż własnych, jeżeli Użytkownik nie jest do tego upoważniony;
d. prowadzić do publikacji danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa innych osób;
e. prowadzić do publikacji materiałów nieprzyzwoitych;
f. prowadzić do publikacji materiałów naruszających prywatność lub dobre imię innych osób
11. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych dostępowych do Usługi Portalu oraz uniemożliwienia osobom nieupoważnionym uzyskania danych dostępowych w Portalu koniecznych do korzystania z Usługi Portalu.
12. Użytkownik nie jest upoważniony do udostępnienia swojego Profilu w Portalu osobom trzecim do używania oraz do odsprzedaży takiego Profilu. Z uwagi na osobisty charakter Usługi Portalu, z Profilu w Portalu może korzystać jedynie Użytkownik, którego dany Profil dotyczy.
13. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie danych wskazanych przez niego przy rejestracji, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zaniechanie aktualizacji danych, w szczególności doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres Użytkownika uznawane będzie za skuteczne.

 

 

§4
Warunki korzystania z Usługi

 

1. Usługami świadczonymi przez Portal są umieszczenie się na liście prawników Portalu w oparciu o stworzony profil Użytkownika (darmowo), dodanie reklamy banerowej (odpłatnie), dodanie ogłoszenia (odpłatnie), dodanie artykułu sponsorowanego (odpłatnie).
2. W ramach Usługi Portalu, Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnego umożliwienia Użytkownikowi umieszczenia w Portalu opisu profilu Użytkownika, w szczególności: imię, nazwisko, firmę, adres siedziby, nr telefonu, adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej, opis i zdjęcie/logo.
3. Usługi są świadczone zarówno Użytkownikom, którzy umieścili się na liście prawników w oparciu o swój profil, jak i dla każdego innego Użytkownika, chcącego skorzystać z Usług Portalu.
4. Umieszczenie się na liście prawników jest równoznaczne z utworzeniem swojego Profilu i następuje za pomocą wypełnienia wymaganych pól na Portalu: https://polecprawnika.pl/dodaj-prawnika.
5. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia w Portalu następuje drogą mailową na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Każde zamówienie jest indywidualnie dopasowane do potrzeb konkretnego Użytkownika, a cena konkretnej usługi jest uzależniona od potrzeb Użytkownika.

 

 

§5
Oceny

 

1. Każdy Użytkownik zakładając swój Profil na liście prawników godzi się na możliwość bycia ocenianym.
2. Oceny dokonywane są w skali gwiazdek, od jednej do dziesięciu.
3. Sprzedawca nie ma obowiązku każdorazowego informowania Użytkownika o pojawieniu się nowej oceny na jego temat. Monitorowanie czy taka ocena się pojawiła oraz ustosunkowanie się do niej należy wyłącznie do samego Użytkownika, który może ze swojego prawa skorzystać, ale nie musi.
4. Sprzedawca nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich opinii.
5. Sprzedawca nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdej zgłoszonej przez internautę oceny.
6. Sprzedawca ma prawo zablokować ocenę, jeżeli uzna ją za mało wiarygodną.
7. Osoby trzecie, klienci, użytkownicy, dodają oceny wyłącznie na własną odpowiedzialność. Sprzedawca, Portal, redakcja nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Sprzedawca nie ma wpływu na wysokość ocen i nie ponosi za nią odpowiedzialności.
8. Ocena jednorazowa to jedna ocena dodana przez Użytkownika lub osobę trzecią/klienta. Ocena całościowa to średnia arytmetyczna wszystkich oddanych ocen.

 

 

§6
Etyka zawodowa

 

1. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania w Serwisie wyłącznie treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi Prawnika przepisami prawa i etyki zawodowej.
2. W przypadku ograniczenia lub utraty uprawnień do wykonywania przez Prawnika zawodu wskazanego przez Prawnika w Serwisie, Prawnik zobowiązany jest do niezwłocznego zamieszczenia takiej informacji w Serwisie, poinformowania Sprzedawcy i rezygnacji z Usługi Serwisu.

 

 

§7
Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:
1) nieprawidłowego korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika;
2) awarii sprzętu Użytkownika;
3) działania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Użytkownika;
4) działania wirusów komputerowych;
5) podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji przez Użytkownika;
6) naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Użytkownika;
7) zdarzeń spowodowanych siłą wyższą;
8) niewłaściwego posłużenia się przez Użytkownika danymi dostępowymi do Portalu lub uzyskania dostępu do Profilu Użytkownika w Portalu przez osoby trzecie;
9) utraty oraz zniekształcenia treści dotyczących Użytkownika;
10) przeznaczenia przez Użytkownika do zamieszczenia w Portalu treści naruszających przepisy prawa, wymogi etyki zawodowej lub prawa osób trzecich;
11) niezawinione przez Sprzedawcę przerwy lub ograniczenia w działaniu Portalu lub Usługi Portalu.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest zawsze ograniczona do wartości wykupionej Usługi Serwisu.

 

 

§8
Polityka prywatności i Cookies

 

1. We wszystkich rodzajach kontaktów między Użytkownikiem i osobami trzecimi/klientami w Portalu, dane identyfikujące osobę trzecią/klienta (numer telefonu, adres email) nie są przekazywane do Użytkownika. Osoba trzecia/klient sam inicjuje potencjalny kontakt.
2. W celu świadczenia pomocy prawnej (w której Portal nie pośredniczy), Użytkownik zobowiązany jest uzyskać od osoby trzeciej/klienta dane identyfikacyjne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3. Użytkownik zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z ewentualnym sporem pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią/klientem dotyczącym pomocy prawnej lub innych usług świadczonych przez Użytkownika.
4. Sprzedawca stosuje pliki Cookies dla Użytkowników do przechowywania informacji ułatwiających ponowne logowanie do Portalu, a dla osób trzecich/klientów do przechowywania obliczonych przy pierwszym kontakcie danych geopozycyjnych Użytkownika. Można zabronić zapisu danych w plikach Cookies ustawiając odpowiednie opcje w stosowanej przeglądarce.

 

 

§9
Reklamacje

 

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi Portalu przez Sprzedawcę.
2. Reklamacja może zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail;
2) w formie pisemnej na adres Sprzedawcy;
3) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne jest w ocenie Sprzedawcy kompletne. W przypadku, gdyby rozpoznanie reklamacji nie było możliwe w terminie 14-dniowym, Operator poinformuje Użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu i przewidywanych ramach czasowych rozpatrzenia reklamacji.
4) Ze względu na politykę prywatności Sprzedawcy przyjętą w celu zapewnienia prywatności Użytkowników, zgłoszenie reklamacyjne musi zostać zgłoszone w terminie 14 dni od daty skorzystania z Usługi Portalu.

 

 

§10
Dane osobowe

 

1. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przekazane do Portalu oraz inne dane osobowe udostępnione Sprzedawcy będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi Portalu, oraz do celów marketingowych Sprzedawcy. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Rejestracji i świadczenia Usługi Portalu.
2. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych. Usunięcie danych na żądanie Użytkownika oznacza likwidację profilu Użytkownika w Portalu. Żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownika powinno zostać przesłane Sprzedawcy w trybie zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 

§11
Wyłączenie odpowiedzialności

 

1. Informacje zawarte w artykułach na łamach Portalu są zgodne z opinią jego autorów. Opinie wyrażone przez społeczność sposób nie zawsze są zgodne z opinią Portalu.
2. Portal oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Przykładamy dużą wagę do uwierzytelnienia reklamodawcy, lecz nie możemy odpowiadać za postępowanie reklamodawców. Dane adresowe jak też szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

 

 

§12
Prawa własności intelektualnej

 

1. Wszelkie prawa do baz danych przysługują Sprzedawcy. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Portalu Usługi. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania baz danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług mogą być dokonywane wyłącznie przez Sprzedawcę lub podmioty działające na jego zlecenie.
2. Przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
3. Użytkownicy Portalu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
• zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,
• wyświetlenie treści na ekranie monitora.
4. Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

 

 

§13
Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie ewentualne spory związane z zapisami Regulaminu, Strony w pierwszym rzędzie będą rozwiązywały polubownie w drodze dwustronnych rozmów i negocjacji.
2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
3. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia mogą skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

logo ftr

Skontaktuj się z nami

 

biuro@polecprawnika.pl